Aby dobrać odpowiedni rozmiar kasku,

należy dokonać luźno pomiaru obwodu głowy na wysokości skroni.

=====  UWAGA  ===== 

ZALECAMY  dodać około 2cm do 2,5cm 

do wielkości dokonanego pomiaru!

Kask powinien być dobrze dopasowany.

Dobrą metodą jest ubranie kasku i wykonanie szybkiego ruchu głową w prawo i lewo.

Jeśli kask po takim manewrze nie zmienił położenia można przyjąć, że jest w porządku.

 

Nowości
MOCNY UCHWYT TELEFONU MOTOCYKL, ROWER, CROSS, QUAD
MOCNY UCHWYT TELEFONU MOTOCYKL, ROWER, CROSS, QUAD

50,00 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 59,90 zł
KASK MOTOCYKLOWY LS2, KASK LS2 FF811 VECTOR II SPLITTER M.TIT RED -06 Model 2024 HOMOLOGATION: ECE 22.06
KASK MOTOCYKLOWY LS2, KASK LS2 FF811 VECTOR II SPLITTER M.TIT RED -06 Model 2024 HOMOLOGATION: ECE 22.06

836,07 zł

Cena regularna: 899,00 zł

Najniższa cena: 836,07 zł
Reklamacje i zwroty
FIRMA:
Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec, Teodorówka 9, 38-450 Dukla  oraz  NIP: 684-100-72-45
Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym  biuro@dukla.com.pl  

Adres przedsiębiorstwa:
Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec, Teodorówka 9, 38-450 Dukla
tel: 605-984-836   /  Kontakt elektroniczny: Formularz kontaktowy

 

Uwaga: W wyniku  zwiększonej ilości zamówień kontakt telefoniczny może być utrudniony, Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego zwartego na stronie. / Formularz kontaktowy /

Za wszelkie niedogodności i komplikacje spowodowane tym faktem, uprzejmie przepraszamy

 • Adres wysyłki do wymiany:
  Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II , Teodorówka 9, 38-450 Dukla z dopiskiem " WYMIANA "
 
 
 • Adres do Zwrotów:
  Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II , Teodorówka 9, 38-450 Dukla z dopiskiem " ZWROT "

  Adres do reklamacji:
  Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II , Teodorówka 9, 38-450 Dukla z dopiskiem " REKLAMACJA "
  tel. reklamacje:605-984-836   /   adres e-mail: reklamacje@dukla.com.pl

  Opis procedury reklamacyjnej:

  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje@dukla.com.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  Sprzedawca nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru),
  Sprzedawca Nie Przyjmuje przesyłek na jego koszt i za pobraniem.
  Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy
  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
Zwroty:
czas na zwrot: 14 dni
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty
otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez
Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania
przedmiotu.
Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.
Aby odstąpić od umowy zawartej , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: odstapienieodumowy14dni@dukla.com.pl ( na inne adresy e-mail  prosimy nie odpowiadać , gdyż mogą być automatyczne i nie są obsługiwane), lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres:
Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II, Teodorówka 9, 38-450 Dukla, tel: 605-984-836 z dopiskiem " ODSTĄPIENIE OD UMOWY "
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/-ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login .........……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru),
c. możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy
d. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od zawartej  umowy   nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
14) w przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką ( wg aktualnych przepisów prawa).
15)  zwrócony towar został zniszczony lub zabrudzony w takim stopniu, że uniemożliwia to ponowne sprzedanie.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej wRzeszowie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ls2.sklep.pl. w ramach ls2.sklep.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę sprzedawcy.

W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

KAŻDY SPRZEDAWANY PRZEZ NAS TOWAR JEST FABRYCZNIE NOWY BEZ WAD UKRYTYCH

Cena
1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto

Dostawa i transport
1. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:
a. Przy płatności przed wysyłką (przelew, płatność elektroniczna), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
b. Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

Cena za transport każdorazowo jest podawana w zakładce "Dostawa i Transport" i uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany towar (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez Kupującego.
Koszt dostawy i zakupionych produktów jest obliczany automatycznie przed końcowym krokiem procesu zakupowego i kliknięciem w Przycisk " KUPUJĘ I PŁACĘ ".
Dla zamówień powyżej 350,00zł koszt dostawy wynosi 0zł, nie dotyczy on dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności.


#################################################################################################
UWAGA: Sprzedawca Nie Przyjmuje przesyłek na jego koszt, za pobraniem, paczkomatowych, oraz odbiór w punkcie


UWAGA - DOTYCZY PRZESYŁEK NIEODEBRANYCH !!!
W przypadku gdy kupujący nie odbiera przesyłki wysłanej  nasza firma ponosi dodatkowe koszty za zwrot. W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wysyłkę i zwrot ( ryczałtowy koszt to 43,00 zł dla przesyłek o wadze do 6 kg i 59,00 zł za przesyłki powyżej 6 kg oraz opcjonalnie jeżeli decyduje się odebrać przesyłkę w innym terminie a tego nie robi - magazynowanie = 6 zł / doba ). 
 
- W przypadku zwrotu w sprzedaży  konsumenckiej po przekroczonym terminie 14 dni naliczana zostanie  opłata manipulacyjna za zwrot w wysokości 10% wartości paragonu lub faktury.
- W przypadku zwrotu w sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką naliczana zostanie  opłata manipulacyjna za zwrot w wysokości 12% wartości faktury.


Paragon fiskalny lub na wyraźne życzenie faktura VAT. Paragon Fiskalny lub Faktura VAT  dostarczana  jest wraz przesyłką i znajduje się pod listem przewozowym lub wewnątrz opakowania w zależności od możliwości technicznych.

 

Otrzymałeś gratis ? lub dodatkowy Przedmiot za obniżoną cenę ? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas

Otrzymałeś rabat na kolejną sztukę? – w przypadku zwrotu towaru pomniejszymy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu

Podczas zakupu zestawu otrzymałeś rabat na kolejny produkt? - w przypadku zwrotu jednego produktu z zestawu, otrzymasz zwrot pieniędzy za tańszy produkt

W przypadku sprzedaży Promocyjnej łączonej z drugim produktem po obniżonej cenie  (np. kominiarka, siatka, brelok, chusteczki, plecak  itp.) należy zwrócić całość zamówienia, w przeciwnym wypadku należność zostanie pomniejszona o wartość ceny regularnej  za zatrzymany produkt.
 

*** UWAGA WAŻNE :

   Nie Przyjmujemy   przesyłek na nasz koszt i za pobraniem ! oraz paczkomatowych !

W przypadku wymiany, reklamacji lub zwrotu prosimy obowiązkowo załączyć protokół Reklamacyjny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl